12 Nisan 2021 Pazartesi

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

20029 defa okundu

UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunda, önlisans programlarında uzaktan eğitim-öğretim ile yürütülen faaliyetlerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 48 inci maddelerine ve YÖK Genel Kurulunda kabul edilen Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

1)      Bölüm: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bölümlerini,

2)      Kredi: Öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak belirlenen öğrenci iş yükünü,

3)      Öğrenci bilgi sistemi: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin aldıkları dersleri, derslerin başarı notlarını muhafaza eden her türlü bilişim sistemini,

4)      Öğretim yönetim sistemi: Öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı ve/veya eşzamansız biçimde verildiği öğretimin tüm bileşenleri ile yürütülmesini sağlayan sistemi,

5)      ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

6)      Program: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bölümleri altında açılan programları,

7)      Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

8)      Rektörlük: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünü,

9)      Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

10)  Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

11)  Üniversite Yönetim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

12)  Yüksekokul: Süleyman Demirel Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunu,

13)  Yüksekokul Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

14)  Yüksekokul Yönetim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler,

İntibak ve Muafiyetler, Ders Kayıtları

Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 5 – (1) Yüksekokula kayıt; ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda Yüksekokula kayıt hakkı kazanan adayın şahsen başvurusu ile yapılır. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya belirleyeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir. Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılamaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(2) Kayıt tarihleri, kayıtta istenecek belgeler ve uygulanacak esaslar, Üniversite tarafından ilan edilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Öğrencilerin, her dönem akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim ücretini ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği materyal ücretini ödemiş olması gerekir.

(4) İlgili mevzuata göre öğrenim ücretini ve materyal ücretini ödemesi gerektiği halde, süresi içinde ödemeyenler ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 6 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Yüksekokula bağlı programlara yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri; öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi 2547 sayılı Kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

Kurum içi yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerin bölüm ve programlarından yüksekokul programlarına kurum içi yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

İntibak

MADDE 8 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Yüksekokulun bir programına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin kayıt olduğu yarıyılın ilk haftası içinde başvurmaları halinde, ilgili bölüm/program intibak komisyonu görüşleri dikkate alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, intibak komisyonun görüşleri dikkate alınarak önceden okuyup başarılı oldukları derslerin kredisi kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.

(2) İntibak işlemleriyle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yarıyıl ders kayıtları

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçer, ders seçimi sonucu ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim ücreti ve materyal ücretinin yanı sıra tekrar ettikleri dersler için ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan kredi başına öğrenim ücretini gösteren ders kayıt raporunda belirtilen ücreti ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar. Öğrencilerin ders kayıt raporunun çıktısını imzalı bir şekilde ders seçim süresinin sona erdiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde Yüksekokul öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekir. Kayıt raporu posta ile de gönderilebilir, posta ile yapılan gönderilerin zamanında ulaşmasından öğrenci sorumludur. Kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süre öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ise aldıkları dersler için ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan kredi başına öğrenim ücretini ve materyal ücretini gösteren ders kayıt raporunda belirtilen ücreti ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar.

(3) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür.

(4) Öğrenci; eğitim-öğretimin başlamasından sonra ekle/sil haftasında, öğrenci bilgi sistemi üzerinden yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer dersleri bırakabilir. Öğrenci, ekle/sil haftasından sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapamaz. Staj dersi için ekle/sil işlemi öğrencinin staja başlamak istediği tarihin bir hafta öncesine kadar yapılabilir. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.

(5) Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının mazeretli kayıt yenileme haftası içinde kabul edilir. Mazereti, yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri öğrenci işleri tarafından ekle/sil haftasında tamamlanır.

Muafiyetler

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Yüksekokulun eşdeğer düzeyde bir programına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin kayıt olduğu yarıyılın ilk haftası içinde başvurmaları halinde, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ders muafiyetleri yapılır.

(2) Ders muafiyetine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Her eğitim-öğretim yılı başında programlara yeni kaydolan öğrenciler için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren ilk hafta içinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bir yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı her biri en az yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır.

Eğitim öğretim türleri

MADDE 12 – (1) Yüksekokulda öğretim her türlü bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak uzaktan öğretim yöntemiyle ve uygulama gereken derslerde %30 oranında uygulamalı olarak yapılır.

(2) Yüksekokulda yaz okulu açılabilir.  Yaz okulu eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili esaslar devam zorunluluğu aranmaksızın 6/6/2010 tarihli ve 27603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre Uzaktan Öğretimle yürütülür.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 13 – Ders planları kapsamında;

(1) İlgili bölüm başkanlığının önerisi, Yüksekokul Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, laboratuvar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi, etkinlik katılımı ve benzeri ders türleri yer alabilir.

(3) Bazı derslere ön şart konabilir.

(4) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, her programın ders planında yer alması şartıyla tek tek veya belirlenmiş ders grupları halinde açılabilir.

(5) Her yarıyıl başında açılacak seçmeli dersler ilgili bölüm başkanlığının teklifi üzerine Yüksekokul Kurulunca karara bağlanır.

(6) Öğretim elemanları tarafından önerilen derslerden Yüksekokul Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile ortak seçmeli dersler havuzu oluşturulabilir. Ortak seçmeli derslerin yürütülmesine ilişkin hükümler Senato tarafından düzenlenir.

(7) Seçmeli derslerin kredisi, mezuniyet kredisinin %25’inden az olmaması gerekir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi kredi esasına göre yapılır. Ders kredilerinin hesaplanmasında; öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatlerini göz önünde bulunduran öğrenci iş yükü esas alınır.

(2) Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunu, sınava hazırlık, sınav, staj, etkinlik katılımı, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(3) Programlardan mezun olabilmek için öğrencilerin 120 kredi ders almaları gerekir.

(4) İsteğe bağlı staj uygulayan programlar için staj dersi kredisi, mezun olabilmek için alınması zorunlu olan kredi toplamının dışında tutulur.

Ders yükü ve üst yarıyıldan ders alma

MADDE 15 – (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü; öğrencinin bu Yönergenin 14 inci maddesine göre tespit edilecek o yarıyıla ait derslerin kredi değerleri toplamıdır.

(2)  Genel not ortalaması (GNO) 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerden not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükleri, bulundukları yarıyılın ders yükünün 2/3’ünü aşmayacak şekilde artırılabilir. Yarıyılda staj dersi bulunması ve öğrencinin staj dersini alması halinde staj dersi kredisi toplam alınacak ders yüküne ilave edilir.

(3) GNO’su 1.80’den az olan öğrencilerin ders yükleri kayıt olunan yarıyılda staj dersi bulunması durumunda staj dersi kredisi kadar artırılabilir. Kayıt olunan yarıyılda staj dersi bulunmaması durumunda ders yükleri artırılamaz.

(4) Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde bulunduğu yarıyıldaki ders yükünün, 2/3’ü kadar üst yarıyıldan ders alabilir.

Akademik danışmanlık

MADDE 16 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, ilgili bölüm başkanlarınca öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, yarıyıl içi çalışmalara ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışmaları ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, ders izleme, tartışma, mesaj ve benzeri çalışmalardan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları final ve/veya bütünleme sınavlarından oluşur. Bütünleme sınavları ile ilgili işleyiş Senato Kararı ile belirlenir.

(2) Yarıyıl içi çalışmaları bilişim teknolojileri kullanılarak ve/veya yüz yüze yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları ise yüksekokul tarafından belirlenerek ilan edilen tarih, yer ve saatte yüz yüze yapılır. Yüksekokul kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuvar vb. sınavlar açılabilir.

(3) SınavlarYüksekokul kurul kararıyla yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların şekli, tarihi ve başarı notuna etkisi yüksekokul tarafından kayıt yenileme tarihinden önce belirlenir.

(4) Bahar yarıyılı, güz yarıyılı ve/veya varsa yaz okulu sonunda en az 2.00 GNO ile mezuniyet durumunda olup, staj dersi hariç sadece bir dersten FF veya FD ile başarısız olan ve o dersi daha önce almış olan öğrenciler için, dönemine bakılmadan tek ders sınavı adıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda yarıyıl sonu sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yüz yüze yapılır. Yaz okulu sonunda kullandırılacak tek ders sınav hakkı ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

(5) Sınavlar, dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılır. Sınavlar, tek tek veya oturum şeklinde yapılabilir. Zorunlu hallerde yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Resmi/zorunlu tatiller dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta sonra ilan edilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu, gerektiğinde bir dersin başarı durumunun yeniden incelenmesine karar verebilir.

 (6) Bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan sınavlarda, teknik sebeplerden dolayı sınavların tamamlanamaması durumunda, yüksekokulun ilgili birimleri tarafından yapılan inceleme sonunda istekte bulunan öğrencilerin ilgili sınavları tekrar almasına karar verilebilir. Sınav tekrar hakkı verilen öğrenciler, ilgili dönemin sınav takvimi içinde sınavlarını tamamlamak zorundadır. Yüz yüze yapılan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.

(7) Senato tarafından bütünleme sınavına karar verilmesi halinde, öğrenciler yarıyıl sonu final sınavına katılamadıkları derslerin, yarıyıl sonu final sınavına katılarak başarısız oldukları derslerin (FF, FD), yarıyıl sonu final sınavında koşullu geçtikleri (DD, DC) ve başarılı oldukları derslerin (CC ve üstü), yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın, yarıyıl sonu bütünleme sınavına katılabilirler. DD ve üstü harf notu alan öğrencilerin bütünleme sınavına girmek için öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir.

Sınav değerlendirme esasları

MADDE 18 – (1) Yüksekokulda bir dersin başarı notu Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemine göre belirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi yıl içi çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı, sınıf ortalaması ve/veya standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır.

(2) Bu değerlendirmede, yarıyıl içi çalışmaların ortalamasının başarı notuna katkısı %20, yarıyıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 80’dir.

(3) Yarıyıl sonu bütünleme sınavı yapılan dersin harf notunun hesaplanmasında, öğrencinin yıl içi çalışmalarına ait notları aynı şekilde dikkate alınır ve yarıyıl sonu bütünleme sınavı notu yarıyıl sonu final sınavı notu yerine geçer.

(4) Yarıyıl sonu bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu Üniversite Bağıl Değerlendirme Yönergesindeki hükümlere göre belirlenir.

(5) Öğrenci bilgi sistemi üzerinden yarıyıl sonu bütünleme sınavına girme talebinde bulunan öğrencinin mazereti nedeniyle yarıyıl sonu bütünleme sınavına girememesi ve mazeretini belgelendirmesi durumunda yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu final sınavı notu geçerli olur. Öğrencinin başarısız olduğu dersin (FF, FD) yarıyıl sonu bütünleme sınavına girmemesi durumunda yarıyıl sonu final sınavı notu geçerli olur.

(6) Öğretim programlarında zorunlu staj dersi bulunan programlarda, staj dersinin uygulanması ve değerlendirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi esaslarına göre yapılır.

Notlar ve katsayıları

MADDE 19 – (1) Harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekildedir:

a)

 Başarı Notu

Katsayı

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

DC

1.50

DD

1.00

FD

0.50

FF

0.00

 

b) Bunlardan;

1)  Geçer notlar; AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bilimsel ve kültürel etkinlikler ve staj derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilere G (geçer) notu verilir.

2) Koşullu geçer notlar; DC ve DD notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır.

3) Geçmez notlar; K, FD ve FF notlarıdır. Bilimsel ve kültürel etkinlikler ve staj derslerinde başarısız olan öğrencilere K (geçmez) notu verilir.

4) NA notu, ders yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

5) M (muaf); daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine yönetim kurulunca onaylanan dersler için verilen işarettir.

Not ortalamaları

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda hesaplanan dönem not ortalaması (DNO) ve almış oldukları tüm dersler için genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. DNO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalaması olup o yarıyılda aldığı dersler için başarı durumunu gösterir. GNO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalaması olup almış olduğu tüm dersler için başarı durumunu gösterir.

(2) Mezuniyet derecesi, öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki ağırlıklı not ortalaması esas alınarak belirlenir. Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun, dersin kredileri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

(3)  Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında öğrencinin G, K ve M notu aldığı dersler dikkate alınmaz. Hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Başarı veya başarısızlık

MADDE 21 – (1) GNO’su en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler ile bir dersten FF, FD, K ve NA notu alan öğrenciler bu derse tekrar verildiği ilk yarıyılda, öncelikle kaydolmak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine, kayıtlı olduğu bölümün bölüm başkanınca uygun görülen ve yönetim kurulunca onaylanan dersleri alırlar.

(2) Öğrenciler not yükseltmek amacıyla; bu Yönergenin 15 inci maddesine göre önlisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri de, kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Yukarıdaki birinci fıkrada belirtilen derslerin kredileri ders yükünden sayılır.

(3) Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(4) Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar, azami öğrenim süresi hesabına dâhil edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Sınav sonuçları, maddi hata dışında değiştirilmez.

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Yüksekokulun isteği üzerine sınavı öğretim elemanı yapmış ise ilgili öğretim elemanı, sınav oturum şeklinde yapılmış ise ilgili birim, öğrencinin sınav kağıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve/veya ilgili birimin ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilir. Yönetim kurulu tarafından sınav kâğıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanın ve/veya sınav biriminin görüşü ve bölüm başkanının da onayı alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç bir hafta içerisinde yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenim Süresi, Kayıt Silme ve Sildirme, İzin, Mezuniyet ve Diploma

Öğrenim süresi

MADDE 24 – (1) Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan azami dört yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ve materyal ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 25 – (1) Aşağıdaki durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak istemesi,

b)  18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.

c) Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu öğrenim ücretleri ve materyal ücretleri iade edilmez.

 

 

İzin

MADDE 26 – (1) Öğrencilere, Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun göreceği geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıldaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan öğrenciye izin verilmez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verebilir.

Mezuniyet

MADDE 27 – (1) Bir öğrencinin devam etmekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, bu Yönergenin 24 üncü maddesinde belirtilen kanuni süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

(2) Mezun duruma gelmiş öğrenci GNO’sunu yükseltmek amacıyla kaydını yenileyerek ders tekrarı yapabilir. Bu durumda alınan son not/notlar geçerlidir.

(3) Mezuniyet şartlarını sağladığı halde GNO’sunu yükseltmek amacıyla öğrenciliğine devam etmek isteyen öğrenci durumunu dilekçe ile en geç bir hafta içinde bildirmek zorundadır.

(4) Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler başarı belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

Diploma

MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim planındaki ders ve çalışmaların tümünden başarılı olan öğrencinin mezuniyeti, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir ve kendisine 2547 sayılı Kanunda öngörülen diploma verilir. Diplomalar, Senato tarafından belirlenecek esaslara göre düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 29 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese gönderilmek ve/veya yüksekokula ait web sayfası ve/veya öğretim yönetim sistemi ve/veya öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmek suretiyle yapılır. Kayıt sırasında bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde bunu yüksekokula bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılından önce Yüksekokula kayıt yaptıran öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 70±5 kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince okutulan ortak zorunlu dersler bunun dışındadır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönerge Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Resmi kullanmak için tıkla