07 Mart 2021 Pazar

Staj Yönergesi

17788 defa okundu

UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1
(1) Bu yönergenin amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları stajlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2
(1)
  Bu yönerge hükümleri Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yapmakla yükümlü oldukları stajlarda uyacakları usûl ve esaslar ile stajların yapılış ve uygulanış hükümlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3
(1)
Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 2. Maddesine, Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş Uygulama Esaslarının EK-7 “Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi içindeki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işyerlerindeki Eğitim Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin “a” fıkrasına dayanılarak ve 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu yasasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4
(1)
 Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
b) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
c) MYO: Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunu, 
d) SKS: Sağlık Kültür ve Spor’u,
e) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu’nu,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Madde 5
(1)
 Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu MYO öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek ve değerlendirmek üzere okul sanayi koordinatörlüğünden sorumlu bir müdür yardımcısı başkanlığında görevli bir memur, her bölüm için ayrı olmak üzere ilgili bölüm başkanından/koordinatöründen ve iki öğretim elemanından oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stajlar

Staj Süresi ve Dönemleri

Madde 6
(
1)
Öğrencilerin meslek yüksekokulu diplomasını almaya hak kazanabilmesi için programları ile ilgili konularda en az 30 iş günü staj yapmaları gerekir. Stajyer öğrencinin haftada 48 saatten fazla çalışması, fazla mesai yapması veya gece vardiyalarında çalışması ek staj günü olarak sayılmaz. Yüksekokul yönetim kurulları lüzumu halinde bu staj süresini 60 güne kadar artırabilir.
(2) Staj yapacak öğrencilerin ortak zorunlu dersler dışında ilk iki yarıyılın derslerini en az bir defa almaları gerekir.

  1. Staj Dönemleri:

Staj Dönemi

Staja Başlama

Stajı Bitirme

Yaz

Temmuz

Ağustos

Güz

Kasım

Aralık

Bahar

Mart

Nisan

Kesin tarihler ilgili yılın takvimindeki resmi tatil günleri dikkate alınarak Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından Yüksekokul panolarında ve web sayfasında ilan edilir.

Staj Yeri ve Temini

Madde 7
(1)
Stajlar, Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun uygunluğunu kabul ettiği il içi ve dışı kamu ve özel sektör kuruluşlarında veya okul bünyesinde yapılır. Resmi kuruluşlar aracılığıyla öğrenciler yurt dışında da staj yapabilirler.
(2) Öğrenci staj yerini kendisi bulmak zorundadır. MYO yönetimi staj yeri bulmakla yükümlü değildir. Bakanlıklar, kamu kuruluşları, meslek odaları ve özel sektör tarafından sağlanan staj imkânları Yüksekokul panolarında ilan edilir ve web sayfasından duyurulur.
(3) Herhangi bir işyerinde çalışan öğrencilerin, bu işyerlerinde (kendi işyeri dahil) yaptıkları çalışmalar program staj konularını içeriyorsa bu çalışmaları, staj çalışma süresi olarak kabul edilebilir. Ancak, öğrenciler stajla ilgili olarak istenilen bilgi ve belgeleri kurallara uygun olarak hazırlayıp teslim etmek zorundadır.

Staja Başlama

Madde 8
(1)
Staja başlayacak öğrenci, her bir staj için bir staj dosyası hazırlamak zorundadır. Daha önceden eksik yapılan veya kısmen yapılan stajlar için de ayrı bir staj dosyası hazırlanmalıdır. Staj dosyası ile ilgili esaslar ilgili Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(2) Öğrenciler, aşağıdaki belgelerle Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na kayıt tarih ve sayısı alarak başvurur. Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, staj yapmasına durumu uygun olanların listesini Yüksekokul Kuruluna sunar. Yüksekokul Kurulunun onayından geçmeyen öğrenci staja gönderilemez. Staj yapması uygun görülenlerin listesi Yüksekokul WEB sayfasında yayınlanır.

Staj Başvuru Belgeleri

a) İşyeri Staj Kabul Belgesi (öğrencinin işyerinde/kurumda staja kabul edildiğine dair, şirket/kurum başlıklı kâğıda yazılmış, yetkili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş/mühürlenmiş belge)
b) 3 adet vesikalık fotoğraf (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olmalı, fotoğrafların arkasına okul numarası, ad, soyad yazılmalıdır.)
c) SGK den alınan çalışma durumlarını gösteren belge. (Herhangi bir işte çalışmayan öğrenciler de bu belgeyi okula vermek zorundadır.)
d) Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun talep edeceği diğer belgeler.
 (3)Yüksekokul Kurulunca staj yeri /stajına başlamasına izin verilen öğrenci, staj yerini Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunda kabul edilebilecek bir mazereti olmadan ve bu kurula bilgi vermeden değiştiremez. Değiştirdiği takdirde yapılan staj geçerli değildir.

Stajın Uygulanması

Madde 9
(1)
İş yeri her stajyer öğrenciye bir ya da birden fazla staj amiri tayin edebilir. Staj amirlerinin kendi meslek alanlarında yeterli meslek deneyimine sahip olmaları şartı aranır.
(2) Öğrenci, staj süresi boyunca, kendisine verilen programa göre yürüttüğü çalışmaları, günü gününe not eder ve staj dosyasına geçirir.
Her gün 1 sayfa kullanımı önerilmekle beraber, yapılan işlerin özelliğine göre 1 sayfalık açıklama en fazla 3 günü kapsayabilir. Bazı durumlarda bir günlük faaliyet birden fazla sayfayı da içerebilir.
Staj bitiminde işyerinin amiri, tüm çalışmaları kontrol eder ve onaylar. Onaylanmamış staj dosyası kabul edilmez.

Staj Yerinde Uyulması Gereken Kurallar

Madde 10
(1) Öğrenciler staj yaptıkları kuruluşun bağlı olduğu işyeri yönetmeliklerine, kuruluşun iç düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadır. Staj çalışma programı kapsamında verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan öğrencilerin durumu, staj yapılan kurum amiri tarafından Yüksekokul Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilir.
(2) Öğrenciler çalıştıkları işyerinin olanakları ölçüsünde kuruluştaki sosyal imkânlardan, yasal olarak bir hakka sahip olmaksızın, ücretli ya da ücretsiz olarak yararlandırılabilirler.
(3) Öğrenciler staj yaptıkları işyerlerinde kullandıkları makine ve teçhizatı, malzeme ve tesisleri iyi kullanmak zorundadırlar. İşyeri yöneticileri, aksine davrananlar hakkında yasal yollara başvuru hakkına sahiptirler.
(4) Staja gönderilen öğrencilerin çalışma durumları ile tutum ve davranışları, gerektiğinde Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir öğretim elemanına veya öğretim elemanlarından oluşan bir komisyona veya öğrencinin staj yaptığı yerde bulunan bir Yükseköğretim Kurumuna denetlettirilerek hazırlanan rapor Yüksekokul Müdürlüğü’ne bildirilir.

Devam Zorunluluğu ve Mazeretler

Madde 11
(1)
Staj süresi Madde 6’da belirtilmiştir. Ancak;
a) Öğrencinin staja devam edemeyeceğine dair Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ya da Sağlık Ocaklarından alınmış rapor ile belgelendirilmiş hastalık halleri (her staj dönemi için ayrı hesaplanır.)
b) Hastalık dışında doğal afetler, ailevi ve diğer nedenler ile staj amirinin yazılı izin verdiği 3 iş gününü aşmayan devamsızlıklar (her staj dönemi için ayrı hesaplanır). Bu durumlarda öğrenciler mazeretli sayılırlar ve Yüksekokul Staj, Eğitim ve Uygulama Kuruluna Bilgi vermeleri gerekir.
(2) Söz konusu mazeretler dışındaki nedenlerle devamsızlıkları, her staj dönemi için staj süresinin %10`undan az olan öğrencilerin stajlarını eksik kabul edip etmemeye ilgili Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu karar verir ve bu sınırı aşan mazeretsiz devamsızlıklarda staj reddedilir.

Staj Dosyalarının Teslimi

Madde 12
(1)
Staj dosyasının, en geç staj bitiminden itibaren 2 hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğü`ne elden veya posta / kargo ile teslimi / gönderilmesi gerekir. Yüksekokul gelen her dosyaya kayıt numarası verir. Ancak, posta ve kargodaki gecikmelerden ve kaybolmalardan idare sorumlu değildir. Bu süre içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır.

Staj Başarı Formu

Madde 13
(1)
Öğrenci, staja başlarken GİZLİ damgalı staj başarı formunu staj yapacağı kuruluş veya iş yerine vermek zorundadır. Staj bitiminde yetkili amir veya amirler tarafından doldurulan form, GİZLİ kaydı ile iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilir ya da zarfın ağzı kapatılıp onaylanmış olarak gizlilik kuralları içerisinde staj yapan öğrenci tarafından staj dosyası ile birlikte Yüksekokul Müdürlüğü`ne en geç staj bitimini takiben 2 hafta içinde gönderilir.

 

  1. Staj başarı formunda,  A: Çok iyi,   B: İyi,   C: Orta,   D: Yetersiz anlamına gelir.

Stajların Değerlendirilmesi

Madde 14
(1)
Staj dosyası, gizli staj başarı formu ve varsa kontrol ve değerlendirme raporları, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ilgili Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na sevk edilir. Öğrencinin staj dosyası, içerdiği bilgiler, yazılışı ve iş yerinden gelen staj başarı formu da göz önüne alınarak söz konusu kurulca incelenir.  Stajın  değerlendirilmesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından staj değerlendirme formunun  doldurulup onaylanması ile sonuçlanır. Kurul kararı kesindir. Başarılı bulunan stajın değerlendirme formu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu üyeleri tarafından doldurulup imzalanarak onaylanır. Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından uygun görülmeyen stajlar gün sayısı ve staj konusu belirtilerek kısmen veya tamamen reddedilebilir.
(2) Yüksekokul Müdürlüğüne “Staj Başarı Formu” (İşyeri tarafından doldurulan) gelmeyen öğrencilerin stajı kabul edilmez. Staj başarı formunun postadaki kaybolmalarından ve gecikmeden Yüksekokul sorumlu değildir.
(3) Staj dosyalarında eksiklik tespit edilen öğrencilere düzeltme için 2 hafta ek süre verilir.
(4) Staj sonuçları, staj döneminin bitiminden itibaren en geç 1 ay içinde okulun ilan panosu ve WEB sayfasında ilan edilir.
(5) Staj yükümlülüğünü tamamlamayan öğrenciler için mezuniyet kararı alınamaz.

Yabancı Ülkelerde Staj

Madde 15
(1)
Yabancı ülkelerde staj yapacak öğrenciler, staja kabul edildiklerini ve ne zaman başlayacaklarını belirten bir yazıyı dilekçe ekinde Yüksekokul müdürlüğüne vermelidir. Staj dosyaları Türkçe veya İngilizce düzenlenmiş olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Madde 16- (1) İşyeri tescil işlemi, zorunlu stajların başlama tarihinden önce “5510 sayılı kanunun 4-a bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel bütçeli idare olarak”  yapılır (Bir defaya mahsus olmak üzere yapılacaktır. Zorunlu staja tabi tutulacak öğrencilerin ayın 1 ile 30’ u arasında çalıştırılacağı düşünülerek işyeri bildirgesi düzenlenir.)
(2) Zorunlu staja tabi tutulacak öğrencilerin staj yapacağı işyerlerindeki sigorta bildirim ve ödeme yükümlülükleri Yüksekokul tarafından yürütülür.
(3) Sigorta bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için işyerleri öğrenciler staja başlamadan 7 gün önce, staj bitiş tarihinden sonra 3 gün içinde Yüksekokula bildirir.
(4) Staja tabi tutulan öğrencinin staj başlangıç tarihinden en az 1 gün önce işe başlama bildirimi SGK ya Yüksekokul tarafından elektronik ortamda bildirilir.
(5) Aylık prim ve hizmet belgeleri en geç ilişkin olduğu ayı izleyen ayın yirmi üçüne kadar SGK ya e-sigorta uygulaması yoluyla verilir.(Staj yapılan dönemin farklı aylara denk gelen günleri için aylık prim ve hizmet belgeleri, ilgili ayda çalıştırılan günlere göre düzenlenir.)
(6) Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesinin ardından sigorta primlerinin ödenebilmesi için ilişkin olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar “ödeme emri” belgesi Yüksekokul tarafından düzenlenerek ödenmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.
(7) Staja tabi tutulan öğrencinin stajı tamamlamasında itibaren 10 gün içinde işten ayrılış bildirimi Yüksekokul tarafından SGK’ ya bildirilir.
(8) Herhangi bir sebeple stajını tamamlayamayan öğrenciler için yasal süresi içinde SGK ya bilgi verilir.
(9) Bu yönergenin kapsamında olduğu halde hakkında hüküm bulunmayan konuları, yönerge hükümlerine aykırı düşmemek koşuluyla, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu karara bağlamakta yetkilidir.

 BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Bulunmayan Haller

Madde 17
(1)
Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokul Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Senato ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 18
(1)
Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19
(1)
Bu yönergeyi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Resmi kullanmak için tıkla